• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

')65. 1) 1) 14: б =- 7: 3 = 2 — (кг) металу
, 1
3
на один прилад.
7
2) — 15= 21 (кг) — — металу для 15 та-
3
ких прнлад1в.
Вгдповідь: 21 кг.
4,8 16 000 ООО
12 000 000
С.О = 160 км.
4,8 см
Л 120 В
Відпові.дь: 6,4 см.
3) О, = 70 км/год„иг = 56 км/год.
У =70км
ГОД
і
А — — -г-
У 66 км/
/,ОД
Нехяй чсрсз і год перши11 автомобіль
дожсне другий, тод1 другз1іі явтомоб11ггь
проїде 56і км, а перший — (42 + 56і) км
з1 ппшдк1стю 70 км/год. Маємо р1вияиия 42 + 56ї = 70і, 1 = 3, отже, чсрез 3 год
пер1пий1 автомоб1ль дожсис другий.
Ві,дпові дь: 3 год.
4) Нехяй друга бригада виконає зявдгьиня за х дшв, тод1 Н иродуктив11сг11
прац1 дорпшюс — роботи зя Ї день, зя
6
6 д~1в зона викОпг!с — рОгїОг11, я и1.11-
б 3
1пя бригада — = — ігч)бети. 111гя ~1,ЇО1О'11г
10 5
разом, воии виконають всю роботу. Мя-
6 3
ємо р1вияшгя: — ' — =-1, х -- 15. Отжг,
х 5
друга бригада, иряцкпо 1и сям11сг11111О,
виконає всго робогу зя 15 11,и1я.
Ві дпові дь: 15 дяів.
5) Нсхяй шяидкіг. гь легкового явтомо61ля х км/1од,, Од1 1ивидк11ть вяитяжного автомобіля (х — 48) км/год. Зя 2 гол
легковий явтомоб1ль щгоїдс 2.г км.
вя1гг11Їк11ий автомоб1ль — 5(х — 48) км.
що за умового зядя и доргвнюс відстян1 від села до м1стя. Маємо р1вия1и-я;
2х =- 5(х — 48).
У, 2 год
А Уг=У,— 48 5год В
2х=-5(х-48);2х-бх=-48 5;-Зх=-48 5;
-Зх = -240; х = 80.
Отже, швидкгсть легкового автомобіля
80 км/год, швидкість вантажного—
80 — 48 = 32 км/год.
Ві дпові дм 80 км/год, 32 км/год.
б) Нехай х листівок купили по 80 коп.,
тоді (14 — х) листівок купили по 1 грн
20 коп. За всі листівки заплатили (0,8х+
+ (14 — х) 1,2) грн, що за умовою задачі
дорівнює 15,2 грн. Розв' яжемо рівняння: О,бх+(14-х). 1,2 — --15„2; О,бх+16,8—
—. 1,2х = 15,2; — 0,4х = — 1,6; х = 4. Отже,
лисгівок по 0,8 грн купили 4 штуки,
по 1,2 грн — 10 штук.
Відповідь: 4; 10.
7) Площа стіни дорівнює 18 м'. 18 м' потрібно обкласти кахлем„площа якого
дорівнюе 225 см'. Скільки штук потрібно покласти на стіну? 180 000: 225 =
= 800 (штук). Закупили 5 160 = 800
(штук.). Отже„закупленого кахлю вистачить для обкладання стіни.
И
к
15см бм
Ві дповгдь: вистачить.
8) Нехай х деталей токар планував
виготовляти щодпя, але виготовляв
(х ь 14) деталей. За планом він повинен
105
був працювати — — — дні, а пряцював ——
105
— днгв, що за умовою задачі на
х, 14
2 дні менпгс, шж за планом. Масмо рів. г
няиня: — — — — — — = 2, х'+14х — 735=-0;
х х+14
х, =- 21, х, =- -35 -- не задовольняє умові задачі. Отже„токар виготовляв щодня 35 деталей.
Відповідь: 35 деталей.
9) АС + СВ = 10 км.
С
А В
Нехай пішохід з А до В на підйомі рухається зі швидкістю х км/год, а на
АС
спуску — (х + 1) км/год. Тоді вЂ” год
х
СВ
він затратить на підйом, а — год він
х+1
затратить на спуск. Маємо перше рів-
АС СВ
няння системи: — + = 4. На звох х+1
ротному шляху на пгдйом він затратить
СВ АС
— год, на спуск— год. Маємо
х х+1
СВ АС 13
друге рівняння системи: — — + — = —.
х х+1 3
Розв' яжемо систему рівнянь:
АС СВ
— + — =4,
х х+1
СВ АС 13
— + — =—
х х+1 3
АСх+ АС+ СВ = 4х(х+1),
13
СВх+СВ+ АСх = — х(х+1);
3
10х+ ЛС = 4х1 + 4х,
13 , 13
10х+ СВ = — х'+ — х;
3 3
13 , 13
20х+ 10 = 4х'+ — хг+ 4х+ — х;
3 3
12хг + 13хг + 12х + 13х — 60х — 30 = 0;
25хг — 35х — 30 =- О; 5х' — 7х — 6 = О;
3
В =- 169; х = 2, х„---- — не задовольг
няє умові задачі. Отже, швидкгсть п1- шохода нз пгдйом 2 км/год, на спуск—
3 км/год.
Вгдповгдьс 2 км/год, 3 км/год
10) Нсхай х км/год — швидкість руху
туриста з Л до В, (х + 3) км/год — швидкість руху туриста з В до А. Тоді і год затратив кожний турист до зустрічі.
'АС ВС
Тобто, — = —; АС = 2(х + 3); ВС =
х х+3
=4 ,5х.
хкм/
— 4,5.год
А 2год С ї — — — В
(х+ 3)к%
2(х+ 3) 4,5х
Отже, маємо рівняння:
х х+3
24+ 36
5х'-24х-36=0; Ю=1296; х, =
10
— 12 6
х =6; х = —; х.= — — — незадо-
10 5
вольняє умові задачі.
Отже, перший турист рухався зі швид-
кістю 6 км/год, другий — 9 км/год, зу-
стріч відбулася через 3 години.
Відповідь: 6 км/год, 9 км/год,
за3 години.
11) Нехай мотоцикліст рухається
зі швидкістю х км/год, а велосипе-
дист — у км/год. Відстань АС мотоци-
АС
кліст пройде за — год, відстань ВС
ВС
велосипедист пройде за — год. За
АС ВС
умовою задачі — = —. Відстань ВС
У 3
мотоцикліст проїде за 36 хв, тобто — х
5
км, відстань ВС велосипедист проїде
3
за 3 год 45 хв, відстань ЛС = 3 — у. Ма-
4
15 3
— у — х
ємо рівняння:
4 5
— звідси 25уг
х у
г. г 4 г.
=4'; уг= — '; =+—
25 ' 5 5
нез адовольняє умові задачі.
36 хв
А Згод45хв С ~ — — В
Отже, швидкість велосипедиста:
2 3 2 3
у = -- х. АС = 3 — — х = — х,
5 4 5 2
3
О 3
тоді вЂ” = — (год.).
х 2
3
3 5 3
ВС= — х, тоді о = — (год.).
5 ' 2 2
5
Час, який затратив велосипедист:
3 1 5 1
3— +1 — = 4 — = 5 — = 5 год 5 хв; мотоци-
4 2 4 4
1 3 11 1
кліст: 1 — + — = 1 — = 2 — = 2 год 6 хв.
2 5 20 10
Від повідь: 5 год 15 хв, 2 год 6 хв.